Useful sentences when shopping in Thailand

ลด (lód)
discount
เท่าไหร่ (tâo rài)

How much?

เเพ็ค (pack)
Wrap it
อื่น (uèn)
Different
บัตรเครดิต (bàd credit)
Card payments
โหล (lŏh)
Dozen
ราคาขายส่ง (raa-kaa kăai sòng)
Wholesale price
ใส่ไม่ได้ (sài mâi dâai)
Unable to wear
ทั้งหมด (táng mòd)

Total


ขอดูอันนี้หน่อยได้ไหมคะ (kŏr duu an níi nòi dâai măi ká) = I’d like to see this item.

ลดได้อีกไหมคะ (lód dâai èeg măi ká) = Can you give me a discount.

อันนี้เท่าไหร่คะ (an níi tâo rài ká) = How much?

ช่วยเเพ็คสำหรับขึ้นเครื่องบินให้หน่อยได้ไหมคะ (chûuay pack săm-ràb kuên kruuêang bin hâi nòi dâai măi ká) = Can you wrap it to get on the plane?

มีสีอื่นไหมคะ (mii sǐi uèn măi ká) = Do you have a different color?                       

ขอบคุณค่า (kòb kun-kâa) = Thank you

เอาอันนี้ค่ะ (ao an níi kâ) = I want this one 

มีขนาดใหญ่กว่านี้ไหมคะ? (mii kà-nàad yài gwàa níi măi ká) = Do you have a smaller/bigger size?

จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตได้ไหมครับ? (jàai ngern pàan bàd credit dâai măi kráb) = Do you accept card payments?

ถ้าซื้อเป็นโหล คิดราคาขายส่งได้ไหมคะ (tâa sué bpen lŏh · kíd raa-kaa kăai sòng dâai măi ká) = If I buy in a dozen, could you charge me wholesale price?

ถ้าใส่ไม่ได้เอามาเปลี่ยนได้ไหมครับ? (tâa sài mâi dâai ao maa bplìian dâai măi kráb) = If after I’ve bought, then unable to wear, can I bring it back to change?

ขอดูก่อนนะคะ (kŏr duu gòn ná ká) = I want to have a look first

ทั้งหมดเท่าไหร่คะ (táng mòd tâo rài ká) = What is the total price?
Comments

Leave a comment

Shopping Cart

Loading...