Thai phrase use in Restaurant

Sometimes we don't know what’s in the food we eat. Whether you're a vegetarian or if you're allergic to certain foods, learning phrases to use when eating at restaurants is very useful to know.


Let's start learning phrases used in restaurants from the moment you enter the restaurant until the get the bill!


Usually when you walk into a restaurant, the staff will ask how many people are eating. You could answer with:


There are 4 people in total kub/ka

เรามากันทั้งหมด 4 คนครับ

rao maa gan táng mòd sìi kon kráb“How to order food”


Could I see the menu, please?

ขอดูเมนูหน่อยได้ไหมครับ?

kŏr duu may-nuu nòi dâai măi kráb


Could you recommended some dishes?

ที่ร้านมีเมนูแนะนำอะไรบ้างคะ?

tîi ráan mii may-nuu náe nam à-rai bâang 


I am vegetarian, Do you have any dishes without meat?

ฉันเป็น Vegetarian มีเมนูไหนที่ไม่มีเนื้อสัตว์บ้างไหมคะ?

chăn gin mang-sà-wí-rád mii may-noo năi tîi mâi mii néuua sàd bâang măi 


Does this have any seafood in it?

จานนี้มีส่วนประกอบที่เป็นอาหารทะเลไหมครับ?

jaan níi mii sùuan bprà-gob tîi bpen aa hăan tá-lay măi kráb


I would like Tom-Yam-Kung, please

ฉันเอาต้มยำกุ้ง 1 ที่ค่ะ

chăn ao dtôm yam gûng nèung tîi 


Can I have the seafood fried rice without vegetables, please

ผมเอาข้าวผัดทะเลไม่ใส่ผัก 1 ที่ครับ

pŏm ao kâao pàd tá-lay mâi sài pàk nèung tîi kráb


If you a person who doesn’t eat spicy food you must order

“No chill kub” or “Little spicy kub”

ไม่ใส่พริกครับหรือว่าเอาเผ็ดน้อยครับ

mâi sài prík kráb rĕu wâa ao pèd nói kráb
Comments

Leave a comment

Shopping Cart

Loading...