Could you guess what the most challenging things about learning Thai languages ?

It is to pronounce the word with the right TONE!! 


In Thai, some words are pronounced with a similar sound but have different meanings therefore learning what each word means, with the correct tone, is important in order to understand what a person is trying to say OR to convey the right meaning.


Today I will show you the Homophones with “Kao” 


Thai word : Sound similar but have different meanings


For Thai
Meaning
How to use?
ข่าว (kàao)
News

Ex. พ่อชอบอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ 

(pôr chôb àan kàao jàak năng sĕu pim)

My dad likes to read news from newspapers.


ขาว (kăao)
White

Ex. ฉันชอบสีขาว

(chăn chôb sǐi kăao)

My favourite colour is white


คาว (kaao)Stink

Ex. ตรงนั้นมีกลิ่นเหม็นเหมือนท่อน้ำทิ้ง

(dtrong nán mii glìn mĕn mĕuuan tôr náam tíng)

There is smell stink  like a sewer


เขา (kăo)
He/She

Ex. เขาชอบไปเที่ยวที่ประเทศไทย 

(kăo chôb bpai tîieow tîi bprà-têd Thai) 

He likes to travel to Thailand.

เขา (kăo)
Mountain

Ex. ภาคเหนือของประเทศไทยมีภูเขาเยอะมาก

(pâak nĕuua kŏng bprà-têd tai mii puu kăo yúh mâak)

The Northern Thailand has a lot of mountains.
เข่า (kào)
Knee

Ex. เขาล้มเลยทำให้ได้รับบาดเจ็บที่เข่า

(kăo lóm loey tam hâi dâai ráb bàad jèb tîi kào)

He fell and injured his knee.
เข้า (kâo)
Enter

Ex. ประตูทางเข้าอยู่ทางซ้ายมือ

(bprà-dtoo taang kâo yùu taang sáai meu)

The entrance door is on the left.
ข้าว (kâao)
Rice

Ex. วันนี้ฉันกินข้าวกับปลาทอด

(wan níi chăn gin kâao gàb bplaa tôd)

Today I ate rice with fried fish.
เค้า (káo)
I (For friend)

Ex. เค้าเคยเรียนภาษาไทยกับครูวีมา 2 เดือน

(káo koiie riian paa-săa Thai gàb Kru Vee maa sŏng deuuan)

I have learned Thai with Kru Vee for 2 months